Reincarcare electronica

Procedură criterii selecţie subdistribuitori


Prezentele criterii sunt proprietatea intelectuală a SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL. Orice copiere, duplicare, preluare, prelucrare, adaptare a acestora pentru terţe persoane fizice sau juridice este strict interzisă.

SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL îşi declară interesul şi dorinţa de a încheia contracte de distribuţie produse preplătite cu orice societate comercială care doreşte să devină sudistribuitor al său, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de selecţie şi în măsura în care capabilităţile sale tehnice (sistemul de gestionare electronic, etc), logistice (număr de terminale, numărul de angajaţi ce gestionează terminalele sau relaţia cu clientul), financiare (limite de credit acordate de Operatori, lichidităţi, etc) sau targetul de vânzări permit încheierea de noi contracte iar solicitantul corespunde profilului de dezvoltare al SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL.

SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL funcţionează în scopul de a obţine profit, atât din contractele de distribuţie încheiate cât şi din activitatea comercială directă derulată prin mijloace proprii, acesta fiind principalul criteriu de încheiere a unui contract comercial. În acest sens, perioada contractuală minimă pentru care se încheie contracte de distribuţie cu subdistribuitorii este de 12 luni, la care se raportează toate drepturile şi obligaţiile părţilor.

            Toate contractele încheiate cu distribuitorii vor înceta din aceleaşi motive, cauzele şi clauzele de reziliere având caracter unitar în cadrul categoriei de subdistribuitori.

În ceea ce priveşte modalitatea de iniţiere a contactului cu un nou subdistribuitor, se conturează 2 variante:

  1. Subdistribuitorul contactează SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL şi solicită încheierea unui contract de colaborare economică, în una din formele şi pentru unul din canalele de distribuţie descrise mai jos, caz în care trebuiesc urmaţi paşii descrişi în cele ce urmează;
  2. Având în vedere necesităţile sale de acoperire a pieţei, direcţiile de dezvoltare şi alte considerente ce ţin de politica internă a SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL, aceasta va contacta societatea comercială care urmează să îi devină subdistribuitor, caz în care o scrisoare de intenţie nu mai este necesară.

 

În ceea ce priveşte canalele de distribuţie, aferent cărora corespund criteriile mai jos detaliate, se disting următoarele situaţii:

1.    Distribuţie electronică prin intermediul POS legate la reţeaua Brodos;

2.    Distribuţie prin automate de vânzare coduri electronice de reîncărcare şi cartele SIM;

3.    Distribuţie electronică prin canale alternative – retail prin ATM, online banking, case marcat, etc;

4.    Distribuţie electronică prin furnizarea de coduri electronice de reîncărcare bulk;

5.    Distribuţie electronică platformă-platformă;

6.    Distribuţie marfă (cartele răzuibile şi cartele SIM cu număr);

Pentru toate canalele de distribuţie şi tipurile de contract aferente, Punctul I al criteriilor de selecţie este aplicabil, fiind comun tuturor distribuitorilor.

În măsura în care subdistribuitorul solicitant sau solicitat işi manifestă dorinţa fermă şi irevocabilă de a achita produsele în avans criteriile financiare nu se vor mai aplica, SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL urmând să încheie şi să menţină în vigoare contractual încheiat atât timp cât subdistribuitorul îşi respectă obligaţia principală în virtutea căreia s-a încheiat contractul.

 

Etapa premergătoare:

Societatea comercială care doreşte să devină subdistribuitor al SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL trebuie să comunice acesteia, la una din adresele oficiale ale societăţii, o scrisoare de intenţie în care să menţioneze următoarele:

·          O prezentare generală a societăţii, din care să reiasă vechimea acesteia, activitatea derulată până la data comunicării scrisorii;

·          Înscris din care să reiasă obiectul de activitate, sediul şi organul de conducere;

·          Capabilităţile tehnice şi logistice (prezentare generală) cu menţionarea experienţei relevante în retail sau distribuţie;

·          Motivul care a determinat societatea să solicite SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL în vederea încheierii unui contract;

·          Produsele pe care doresc să le comercializeze, canalul de distribuţie prin care doresc să o facă şi volumul estimat lunar;

·          O adresă de contact valabilă.

 

În susţinerea scrisorii de intenţie se vor prezenta documentele cu caracter general, corespunzând afirmaţiilor din scrisoare.

În cazul în care informaţiile sunt incomplete sau insuficiente, SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL va comunica acest aspect către solicitant, în termen de 10 zile (ca termen general aplicabil), indicând ce informaţii sunt incomplete sau ce informaţii mai consideră necesar să i se ofere, răspunderea pentru informaţiile furnizate aparţinând însă solicitantului.

Nu se va da curs nici unei solicitări incomplete, trecerea la etapa aplicării criteriilor de calificare având loc doar după comunicarea tuturor informaţiilor şi documentelor menţionate la această etapă.

Odată îndeplinită prima etapă, urmează a se verifica dacă sunt îndeplinite criteriile de selecţie, în ordinea şi cu menţiunile aferente fiecărei etape:

 

I.               Criterii de precalificare

Subdistribuitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

II.             Criterii de calificare pentru canalul de distribuţie POS

Criteriile tehnice prevăzute pentru fiecare canal de distribuţie sunt obligatorii şi neîndeplinirea acestora atrage după sine refuzul SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL de a da curs solicitării de contractare.

II.1. Criterii tehnice obligatorii distribuţiei prin intermediul POS legate la sistemul Brodos

 

II.2. Criterii financiare aferente canalului de distribuţie încărcare electronică prin intermediul POS

A.   Eliminatorii

B.   Criterii de calificare

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

- este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

- grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

- distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală.

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc.

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definită ca expunere maximă financiară asumată faţă de acesta. Se va stabili totodată şi instrumentul de garantare necesar semnării contractului de subdistribuţie.

Toate limitele de credit acordate vor fi garantate integral prin unul dintre mijloacele descrise mai sus.

 

III. Criterii aferente canalului de distribuţie prin automate de vânzare

III.1. Criterii tehnice obligatorii aferente distribuţiei prin automate de vânzare coduri electronice de reîncărcare şi cartele SIM

 

III.2 Criterii financiare aferente distribuţiei prin automate de vânzare coduri electronice de reîncărcare şi cartele SIM

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

- este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

- grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

- distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală;

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc.

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definită ca expunere maximă financiară asumată față de acesta. Se va stabili totodată şi instrumentul de garantare necesar semnării contractului de subdistribuţie.

Toate limitele de credit acordate vor fi garantate integral prin unul dintre mijloacele descrise mai sus.

 

IV. Criterii aferente canalului de distribuţie electronică prin canale alternative – retail prin ATM, online banking, case marcat, etc

 

IV.1 Criterii tehnice aferente canalului de distribuţie electronică prin canale alternative – retail prin ATM, online banking, case marcat, etc

 

IV.2. Criterii financiare aferente canalului de distribuţie electronică prin canale alternative – retail prin ATM, online banking, case marcat, etc

A.   Eliminatorii

·          Minim 1.000.000 euro cifra de afaceri;

 

B.   Criterii

·          Bilanţ contabil pentru ultimul an fiscal încheiat şi balanţa contabilă pentru anul în curs;

·          Istoricul de plăţi cu Distribuitorul/Operatorii;

·          Renumele în piaţă al solicitantului (unde este aplicabil), imaginea acestuia, gradul de securitate şi bonitate prezentat de acesta;

·          Interogare CIP pe ultimii 2 ani;

·          Interogare ARGM;

·          Disponibilitatea de a oferi unul din instrumentele de garantare ce pot fi solicitate de către Distribuitor în virtutea analizei efectuate, respectiv:

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

-        este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

-        grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

-        distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală;

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc;

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definită ca expunere maximă financiară asumata faţă de acesta.

Pentru canalul de distrbuţie prin metode alternative distribuitorul poate să nu solicite garanţii.

 

V. Criterii aferente canalului de distribuţie electronică prin furnizarea de PIN-uri de reîncărcare bulk

 

V.1 Criterii tehnice obligatorii canalului de distribuţie electronică prin furnizarea de coduri electronice de reîncărcare bulk

·          Solicitantul să facă dovada că dispune de mijloacele necesare pentru a garanta securitatea tranzacţiei;

·          Să respecte, din punct de vedere tehnic şi software, cerinţele şi modalitatea de lucru stabilite de către distribuitor pentru fiecare metodă de vânzare bulk în parte (definită ca vânzarea unui grup de coduri de reîncărcare ce, odată activate, vor fi vândute în nume propriu de către subdistribuitor, de pe platforma sa sau de pe altă platformă);

·          Să respecte cerinţele tehnice şi de securitate impuse de operatorii de telefonie mobilă în vederea vânzării de coduri electronice de reîncărcare bulk.

 

V.2. Criterii financiare aferente canalului de distribuţie electronică prin furnizarea de coduri electronice de reîncărcare bulk

 

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

- este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

- grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

- distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală.

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc;

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definită ca expunere maximă financiară asumată faţă de acesta. Se va stabili totodată şi instrumentul de garantare necesar semnării contractului de subdistribuţie.

Toate limitele de credit acordate vor fi garantate integral prin unul dintre mijloacele descrise mai sus.

 

            VI. Criterii aferente canalului de distribuţie electronică platformă-platformă

 

            VI.1. Criterii tehnice obligatorii canalului de distribuţie electronică platformă-platformă

·          Să aibă platformă electronică de gestionare proprie;

·          Solicitantul să facă dovada că dispune de mijloacele necesare pentru a garanta securitatea tranzacţiei;

·          Să respecte, din punct de vedere tehnic şi software, cerintele şi modalitatea de lucru stabilite de către distribuitor pentru fiecare metodă de vânzare platformă-platformă (definită ca vânzarea unui grup de coduri de reîncărcare transmise direct din platforma proprie a SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL către platforma proprie a distribuitorului şi ce, odată activate, vor fi vândute în nume propriu de către subdistribuitor, de pe platforma sa sau de pe altă platformă);

·          Să respecte cerinţele tehnice şi de securitate impuse de operatorii de telefonie mobilă în vederea vânzării de coduri electronice de reîncărcare în această modalitate.

VI.2. Criterii financiare aferente canalului de distribuţie electronică platformă-platformă

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

- este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

- grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

- distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală.

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc;

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definita ca expunere maxima financiară asumata fata de acesta. Se va stabili totodata şi instrumentul de garantare necesar semnarii contractului de subdistribuţie.

Toate limitele de credit acordate vor fi garantate integral prin unul dintre mijloacele descrise mai sus.

 

VII. Criterii aferente vânzării directe de marfă (cartele de reîncărcare răzuibile şi cartele SIM cu număr)

 

VII.6.1. Criterii financiare aferente vânzării directe de marfă (cartele de reîncărcare răzuibile şi cartele SIM cu număr)

A.   Eliminatorii

B.   Criterii

Ø  Scrisoare de garanţie bancară transmisibilă emisă de o instituţie bancară având corespondent, filiale sau sucursale în România;

Ø  Scrisoare de garanţie parentală care să îndeplinească următoarele condiţii:

- este emisă de societatea-mamă care deține majoritar și/sau controlează grupul subdistribuitorului;

- grupul subsditribuitorului are cifra de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de euro ori este cotat la bursă la o valoare superioară acesteia;

- distribuitorul deține la momentul emiterii scrisorii garanții financiare din partea grupului distribuitorului sub orice formă și cuantumul acestor garanții financiare permite inclusiv garantarea riscului financiar asumat de societatea-mamă a grupului subdistribuitorului față de SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL conform scrisorii de garanție parentală.

Ø  Alte instrumente de garantare, fără a se limita la file CEC, bilete la ordin, bilete la ordin avalizate de organele de conducere ale subdistribuitorului/asociaţi, garanţii imobiliare, garanţii mobiliare, etc;

În baza acestor informaţii, precum şi a altor informaţii pe care Distribuitorul le va solicita ori le va obţine din surse publice, se va stabili limita de credit ce se va acorda subdistribuitorului, definita ca expunere maxima financiară asumata fata de acesta. Se va stabili totodata şi instrumentul de garantare necesar semnarii contractului de subdistribuţie.

Toate limitele de credit acordate vor fi garantate integral prin unul dintre mijloacele descrise mai sus.

 

VIII. Alte criterii

În identificarea oportunităţii colaborării dintre solicitant şi SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL, a stabilirii limitei de credit şi a aspectelor colaborării între cele două entităţi, mai pot fi avute în vedere următoarele criterii, nelimitativ enumerate:

·          Numărul de litigii aflat pe rolul instanţei în care solicitantul figurează debitor şi cuantumul debitelor pretinse astfel;

·          Numarul de litigii aflat pe rolul instanţei în care solicitantul figurează creditor şi cuantumul debitelor pretinse astfel;

·          Dacă în perioada ultimelor 24 luni calculate de la data scrisorii de intenţie împotriva solicitantului a fost deschisă o procedură de insolvenţă sau faliment;

·          Dacă în perioada ultimelor 24 luni calculate de la data scrisorii de intenţie împotriva solicitantului a fost declanşată procedura executării silite de către un organ al statului roman, un operator sau un alt distribuitor;

·          Dacă profilul companiei solicitante este compatibil cu proiecţia de dezvoltare a SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL în ceea ce priveşte canalele de distribuţie şi produsele comercializate.